น้อมเกล้า ฯ ถวาย รถแทรกเตอร์อิเซกิแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี